+91-9415872553


Kashi Panchkarma HospitalOUR TEAM

Jane

Dr. Vijay Singh Rana

(B.A.M.S, P.G.D.P, I.M.S.(BHU))

Mike

Dr. Brijesh Kumar

(B.A.M.S.)

John

Dr. Jaimini Pandey

(B.A.M.S.M.D.)

John

Dr. V.D. Sharma

(AMMS)

John

Dr. S.K. Singh

(Naturopath & Yoga)

John

Dr. Vijay Mishra

(Yoga Trainer)